NABÓR NA STANOWISKA, WYZNACZENIA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(j.t.: Dz.U.2018.1557), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie

informuje o możliwości składania zgłoszeń do realizacji niżej wymienionych zadań 

w 2021 roku w ramach umowy zlecenia.

(nr ref. 2021.3) 

 

I. Rodzaj zadań oraz zakres czynności:

ZADANIA WYKONYWANE Z WYZNACZENIA PRZEZ LEKARZY WETERYNARII

 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w zakładzie:

 1. JUTAR” Sp. j. Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki 62-272 Łagiewniki Kościelne 3.

Osoby zainteresowane wykonywaniem w/w zadań z wyznaczenia dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

 1. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następującym zakładzie:

 2. Pobieranie próbek do badań w następujących zakładzie:

 1. JUTAR” Sp. j. Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki 62-272 Łagiewniki Kościelne 3.

 1. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratoriach Wytrawiania Mięsa zlokalizowanych w zakładzie:

 1. JUTAR” Sp. j. Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki 62-272 Łagiewniki Kościelne 3.

 1. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (bioasekuracja) na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

II. WYMAGANIA KONIECZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYZNACZENIE:

 • Wykształcenie wyższe weterynaryjne,

 • Wykształcenie techniczne weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,

 • Zdolności organizacyjne,

 • Komunikatywność,

 • Obowiązkowość,

 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows: Word i Excel,

 • Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

 • Znajomość podstaw i zasad funkcjonowania systemów GHP, GMP i HACCP,

 • Posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 ze zm.),

 • Pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:

 

 • w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

 • w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

III. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMANIEM WYZNACZENIA:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 2. Oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1. Zaświadczenia:

 1. o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

 2. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynaryjny,

 3. aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

 4. aktualne badania okulistyczne (dotyczy rzeźni, przetwórstwa),

 5. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,

 6. aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

 7. aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy,

 8. zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które z dniem 01.01.2021 r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy,

 

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z rejestracją do ubezpieczeń do ZUS, poświadczające posiadanie konta jako płatnika składek (Firmy) oraz deklarację (formularz ZUS ZUA) o obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (60% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych).

 

Dla przedsiębiorców korzystających przez 2 lata z przywileju opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach:

 

 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z rejestracją do ubezpieczeń do ZUS, poświadczające posiadanie konta jako płatnika składek (Firmy) oraz deklarację (formularz ZUS ZUA) o obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też pensja minimalna (30% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, który otwiera pierwszą działalność)

 1. Jednocześnie, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z ww. tytułu, równej co najmniej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto na dany rok kalendarzowy, tj. w 2021 roku.

 2. Dla ww. osoby, kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 3. Od tej podstawy przedsiębiorca będzie opłacał również składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie chorobowe (jeśli przystąpi do tego ubezpieczenia, gdyż ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne).

W tym przypadku, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek osobiście opłacać składkę na FP z ww. tytułu, ustaloną od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek i równej co najmniej minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu brutto na dany rok kalendarzowy tj. w 2021 roku ;

 1. Kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania próbek do badań (dla osób pobierających próby na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,

 2. Kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,

 3. Kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,

 4. Kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach,

 5. Prawidłowo wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej” – Załącznik Nr 1.

Do składanych podań dołącza się załączniki według specyfikacji umieszczonej na formularzu w postaci kopii dokumentu.

Z obowiązku złożenia kopii dokumentu zwolnione są osoby, które składały w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie określony dokument wymieniony w specyfikacji załączników w latach ubiegłych.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację w zamkniętych i opisanych kopertach z dopiskiem WYZNACZENIA-2021w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, ul. Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno,

w terminie: do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 1500

Powyżej wskazany termin oznacza, iż w tym terminie (to jest w terminie ważności niniejszej oferty) możliwe jest składanie ofert przez osoby zainteresowane podjęciem wykonywania zadań z wyznaczenia w ramach tego ogłoszenia (nr ref. 2021.3, kampania 3.2021). Ogłoszenie nie obejmuje wyznaczeń na 2022 rok, które będą wskazane w kolejnych kampaniach ofertowych.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z osobą wyznaczoną stosownej umowy-zlecenie.

Lista osób, tj. imię, nazwisko i zakres zleconych czynności, których aplikacje zostaną rozpatrzone pozytywnie zostanie opublikowana w Siedzibie Inspektoratu, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, oraz na stronie internetowej w zakładce „wyznaczenia 2021 rok”.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprosi ww. osoby, celem wręczenia decyzji wyznaczających do wykonywania czynności oraz wskaże termin podpisania umów – zleceń.

Dokumenty osób, które nie zostaną pozytywnie rozpatrzone będą przechowywane w Siedzibie Inspektoratu pod adresem wskazanym powyżej przez okres trzech miesięcy od dnia opublikowania listy osób zakwalifikowanych.

Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty te będzie można także odbierać w Siedzibie Inspektoratu w godzinach urzędowania.

2021-07-28 23:35:34NABÓR KANDYDATÓW
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W IMIENIU POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GNIEŹNIE
(nr ref. 2021.2)

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U.2018.1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie informuje o możliwości składania zgłoszeń do realizacji niżej wymienionych zadań w 2021 roku w ramach umowy zlecenia.

ZAKRES ZADAŃ OBJĘTY POSTĘPOWANIEM NABORU:

Czynności pomocnicze:

1) Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
a) Badań klinicznych zwierząt;
b) Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych;
c) Pobierania próbek do badań.
 
2) Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
a) Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby;
b) Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,
c) Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,
d) Znakowanie mięsa;
 
3) Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t.: Dz.U.2018.1967).
 
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:
Do dnia 30 marca 2021 roku. - nabór zakończony
Dodatkowe informacje Zainteresowani znajdą w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
 
Składając ofertę, Kandydat powinien własnoręcznie wypełnić wszystkie niezbędne wypełniane przez siebie formularze.
Dopuszcza się przesłanie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem Kandydata lub profilem zaufanym e-PUAP. Dokumentacja niekompletna, niepodpisana, zawierająca braki formalne - nie będzie rozpatrywana. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami aplikowania.
 
Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane komisyjnie w Siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi Powiatowego Lekarza Weterynarii, zawartymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z 05.11.2020 GIWpr.0200.1.22.2020 .
Zapraszamy do składania ofert.
2021-04-10 14:00:42

2021-03-11 16:12:37
NABÓR KANDYDATÓW
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GNIEŹNIE

 

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U.2018.1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie informuje o możliwości składania zgłoszeń do realizacji niżej wymienionych zadań w 2021 roku w ramach umowy zlecenia.
 
ZAKRES ZADAŃ OBJĘTY POSTĘPOWANIEM NABORU:
a) ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt (Gruźlica Bydła, Brucelloza Bydła, Enzootyczna Białaczka Bydła, Wścieklizna, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączka Q, Choroba Aujeszky'ego u Świń);
b) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych (badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju);
c) nadzór nad rozbiorem, przetwórstwem  lub przechowywaniem mięsa i wystawianie świadectw zdrowia;
d) pobieranie próbek do badań;
e) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
f) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiat gnieźnieńskiego (Bio Asekuracja).
 
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:
Do dnia 26 marca 2021 roku. - nabór zakończony.
 
Dodatkowe informacje Zainteresowani znajdą w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
 
Składając ofertę, Kandydat powinien własnoręcznie wypełnić wszystkie niezbędne wypełniane przez siebie formularze.
Dopuszcza się przesłanie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem Kandydata lub profilem zaufanym e-PUAP. Dokumentacja niekompletna, niepodpisana, zawierająca braki formalne - nie będzie rozpatrywana. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami aplikowania.
 
Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane komisyjnie w Siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi Powiatowego Lekarza Weterynarii, zawartymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z 05.11.2020 GIWpr.0200.1.22.2020 .
Zapraszamy do składania ofert.
2021-04-10 14:00:54

Gniezno 07.02.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na stanowisko - inspektor weterynaryjny

załącznik - ogłoszenie.pdf


Informacja o naborze - informacja.pdf


Wyniki naboru - Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje że referentem do spraw administracyjnych została Alina Michalska


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie w związku z art. 16 ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 33 poz.287)
ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach
umowy-zlecenia w roku 2019.

linkhttp://piw.gniezno.pl/p,82,ogloszenie-plw-o-potrzebach-na-rok-2019