Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

GRYPA PTAKÓW HPAI

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW PRZYDATNE INFORMACJE

1. Trzymam przy domu niewielką liczbę drobiu, nie jestem dużym hodowcą, o czym muszę pamiętać?

 • drób mozna karmić i poić w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mogą mieć dostępu dzikie zwierzęta - przede wszystkim dzikie ptaki;
 • drób mogę przetrzymywać na ogrodzonej przestrzeni, ale nie może on mieć możliwości kontaktu z dzikimi ptakami;
 • drób wodny (jak kaczki czy gęsi lub ich mieszańce) musi być odizolowany od innych gatunków drobiu, jakie mam w gospodarstwie (np. kur, indyków, perliczek i innych gatunków drobiu grzebiącego lub ich mieszańców);
 •  paszę czy świeże zielonki muszą być przechowywane w zamykanym pomieszczeniu, jeśli nie ma takiego: należy zapewnić przykrycie zabezpieczające wystarczająco dostęp dla dzikich zwierząt, a przede wszystkim dzikich ptaków;
 • jeśli zauważysz, że Twoje kury nagle przestały się nieść, bądź zwiększyły się upadki w stadzie drobiu - nie czekaj: zgłoś ten przypadek do lekarza weterynarii który opiekuje się Twoim stadem, powiadom burmistrza, wójta lub sołtysa o tym, przekaż informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, dalej powiadomimy Cię co robić w następnych krokach; 
 • pamiętaj, że Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków jest chorobą zakaźną, zignorowanie zasad bezpieczeństwa może przyczynić się do dużych strat, nie tylko w Twoim stadzie drobiu ale również może być przyczyną przeniesienia zakażenia do innych, sąsiednich gospodarstw - nie ryzykuj!;
 • stsosuj podstawowe środki dezynfekcji jak ciepła woda z mydłem (po każdym kontakcie z drobiem);
 • stosuj odzież ochronną: jednorazowe fartuchy ochronne i obuwie ochronne (przy każdej czynności obsługi stada drobiu, nawet zwykłej rutynowej codziennie wykonywanej);
 • wyłóż maty dezynfekcyjne przed każdym z wejść do obiektu, w którym utrzymujesz drób (pamiętaj, że każdy środek dezynfekcyjny ma swój czas działania - zgodnie z jego instrukcją);
 • jeśli utrzymujesz przy swoim domu (gospodarstwie) drób, nie podejmuj pracy na wielkotowarowych fermach drobiu.

2. Jestem hodowcą gołębi, jakie zalecenia powinienem wykonać?

3. Jestem dużym hodowcą, jakie zalecenia są istotne i czego nie wolno pominąć?

4. Jak mogę bardziej zabezpieczyć się przed ewentualnością zakażenia grypą ptaków, co zaleca Główny Lekarz Weterynarii?

 • jeśli w gospodarswie znajduje się słoma, najlepiej ją zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa, może być to sposób opisany przy zabezpieczaniu zielonek, pasz (jak szczelne plandeki, przykrycia itp.) lub zadaszenie albo zamykany obiekt służący wyłącznie do tego celu;
 • budynki inwentarskie - przede wszystkim, ale także budynki i pomieszczenia pomocnicze w gospodarstwie powinny zostać poddane przeglądowi: czy nie ma nieszczelnych okien, niedomykających się drzwi, niezabezpieczonych otworów wentylacyjnych lub kominów (należy założyć siatki w oknach, zabezpieczyć siatkami kominy lub otwory wentylacyjne);
 • wokół budynków sprawdzić, czy nie ma możliwości gromadzenia się gryzoni (pozostawiane przez nie odchody mogą przyciągać dzikie ptaki);
 • unikać tworzenia sztucznych oczek wodnych na terenie posesji (gospodarstwa) a te istniejące zabezpieczyć w miarę możliwości przed dostępem dzikiego ptactwa (rozpięcie siatki nad oczkiem wodnym - jeśli wymiary i usytuowanie oczka wodnego na to pozwala);
 • nie dokarmiać dzikiego ptactwa i nie wystawiać ani nie instalować karmników;
 • w sezonie wegetacyjnym nie dopuszczać do pozostawania na glebie opadniętych owoców (starać się wykonywać raz dziennie przegląd, czy nie znajdują sie owoce na trawie pod drzewami).

INFOGRAFIKA - PODSTAWOWE ZASADY ZABEZPIECZANIA SIĘ PRZED WYSTĄPIENIEM ZAKAŹNEJ WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW.

 HPAI infografika

 

USUWANIE CHORYCH ZWIERZĄT I DEZYNFEKCJA OBIEKTÓW INWENTARSKICH.

1. Na czym polega dezynfekcja i jak się przygotować?

2. Czy istnieją skuteczne środki dezynfekcyjne przeciwko wirusowi Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków?

3. Stado ptaków pomimo stwierdzenia obecności wirusa HPAI wygląda na zdrowe, czy jest możliwość wyleczenia pod nadzorem lekarza weterynarii?

4. W jaki sposób będą likwidowane ptaki ze stad zakażonych wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków?

Wykaz Chemicznych środków dezynfekcyjnych - HPAI

Podstawowe chemikalia

Nazwa

Forma stosowania
Do dezynfekcji
Specjalne wskazówki
Ług sodowy
(50 % techniczna NaOH)
Roztwór 2%
powierzchni/pojazdów
Min czas działania 2 h
Wanny przejazdowe
Żrący
Korozyjny
stosować od 0 °C
 0 °C
Zastosować
rozmrażalnik1)
nie rozcieńczony
Płynny obornik
16-30 l/m3
4 dni
Przy stosowaniu należy osiągnąć wartość pH  12
 
Wapno
(wapno gaszone Ca(OH2)
Wapno palone (CaO)
Proszek
Granulat
Stały obornik
Nieutwardzone wypływy
Drogi, ziemia
Niezależnie od
temperatury
Żrący
Mleko wapienne
Mleko wapienne 40 %
40 kg Ca(OH)2 na 100 l
H2O przygotować
świeżą
Stały obornik, jak dez. Tymczasowa
Dezynfekcja
Płynnego obornika
40-60 l/m3
Min czas działania
4 dni
Niezależnie od
temperatury
 0 °C zastosować
rozmrażanie 1)
Formalina
(35-37 % roztwór
formaldehydu)
Roztwór 3 %
Przy 20 °C
Powierzchnie / pojazdy
Min. czas działania 2 h
Ochrona skóry i dróg oddechowych
Nie stosować poniżej
10 °C
Między 10-20 °C
Zależnie od temp.
Czynniki korekty 2)
Nie rozcieńczony przy
20 °C
Płynny obornik
15 kg/m3
Min. czas działania
4 dni
Kwas octowy
(15 % równoważny kwas
octowy)
Roztwór 1 %
Płynny obornik
Min czas działania 1 h
Pojazdy z dodatkami
Niezależnie od
Temperatury
 0 °C stosować
rozmrażanie 1)
Silnie korozyjny,
Nie nadaje się przy
zabrudzeniu krwią
Stosować z dodatkiem
antykoryjnym
Stosować z tworzywem
sztucznym lub stalą
V2A
Nie rozcieńczony
Płynny obornik
25 – 40 l/m3
Min czas działania 1 h
(tworzenie się piany)
Przy stosowaniu należy osiągnąć wartość pH = 4
Kwas mrówkowy
Roztwór 4 %
Powierzchnie
Min czas działania 2 h
Nie stosować poniżej
10°C
Między10 – 20 °C
Niezależnie od temp.
Czynniki korekcyjne 2)
1)Rozmrażalniki na 10 l roztworu użytkowego

Przy

- 5 °C

0,8 kg NaCl

inne dostępne w handlu środki rozmrażające mogą być używane zgodnie z przepisem użycia

Przy

- 10 °C

1,6 kg NaCl

Przy

- 15 °C

2,3 kg NaCl

Przy

-20 °C

3,0 kg NaCl

 2) Czynnik korekcyjny do zwiększania koncentracji aldehydów i kwasów
 
 
Aldehydy
Kwasy organiczne
Przy
20 °C
1,0
1,0
Przy
17,5 °C
1,5
1,25
Przy
15,0 °C
2,0
1,5
Przy
12,5 °C
2,5
1,75
Przy
10 °C
3,0
2,0
 Konieczne podwojenie koncentracji środka dezynfekującego przy mokrych powierzchniach. Proces oczyszczania przeprowadza się przy użyciu narzędzi ręcznych, sprzętu mechanicznego lub wody pod ciśnieniem oraz przy użyciu produktów biobójczych, które wykazują skuteczność w zwalczaniu zakażeń wirusowych i zatwierdzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433).

Likwidacja ogniska grypy ptaków

(źródło, portal Głównego Inspektoratu Weterynarii: kliknij )

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, wystąpienie grypy ptaków u drobiu w gospodarstwie wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną działań mających na celu:

W przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków, pod nadzorem urzędowym podejmowane są m. in. następujące działania:

Ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków, może nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania

Obszary: zapowietrzony i zagrożony
Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby) i obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby).

Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na obszarze zapowietrzonym stosuje się co najmniej przez 21 dni licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na obszarze zagrożonym stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby.

 Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniający wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej.


Zapomoga, odszkodowanie lub nagroda ze środków budżetu państwa

(źródło, portal Głównego Inspektoratu Weterynarii: kliknij )

W związku z działaniami organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowanymi przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, posiadaczowi zwierzęcia przysługuje:

Zapomoga

Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło, zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że zwierzę padło z powodu zachorowania na chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania.

Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

Więcej informacji o zgłoszeniu oraz innych obowiązkach posiadacza zwierzęcia, związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt można przeczytać tutaj.

Odszkodowanie

Odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje za:

 1. Zwierzęta [bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny - Cervus elaphus, jeleń sika - Cervus nippon i daniel - Dama dama), rodziny pszczele (pszczoła miodna - Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne]Zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu.Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców ( więcej informacji tutaj).
  • zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej,
  • padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organów Inspekcji Weterynaryjne przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia. 

Odszkodowanie nie przysługuje:

Wydana przez powiatowego lekarza weterynarii decyzja w sprawie odszkodowania jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.

Wypłacone odszkodowania nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierząt.

Nagroda

Nagroda ze środków budżetu państwa może zostać przyznana osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej. Nagrodę przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek powiatowego lekarza weterynarii.  

Należy zauważyć, że:
zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego II CSK 424/18, z 3 lipca 2019 r. średnia cena rynkowa ptaków powinna odnosić się do wycen na danym terenie, a nie do średniej cen w Polsce, ma to szczególne odniesienie w przypadku szacowania stada kontratkowanego (np. wsad ptaków jest wykonywany przez zagranicznego kontrahenta).
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia. Wartość rynkową zwierzęcia określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.
 
Ptasia grypa - Informacja dla hodowców drobiu – informacja.pdf
Ptasia grypa - Informacja dla hodowców drobiu – zgłaszanie gospodarstw 
 
Komunikaty: 
Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy- czytaj...
 
Konto E-mail dotyczące ptasiej grypy:   grypa.gniezno.piw@wp.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-11
Data publikacji:2021-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Gronczewski
Liczba odwiedzin:1478