Ogłoszenie PLW o potrzebach na rok 2020.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Gniezno 29.05.2020

O G Ł O S Z E N I E

  Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U.2018.1557)

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów

 do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2020 roku

 

Rodzaj zadań oraz zakres czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w zakładzie:

 „JUTAR” Sp. j. Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki 62-272 Łagiewniki Kościelne 3.

 Osoby zainteresowane wykonywaniem w/w zadań z wyznaczenia dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

 

 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania   przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badanie laboratoryjnego mięsa w kierunku obecność larw włośni;
 • badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
 • pobierania próbek do badań;
 • prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (bioasekuracja) na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

 

 Wymagane jest spełnienie następujących warunków od osób ubiegających się o wyznaczenie: 

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 • wykształcenie techniczne weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows: Word i Excel,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość podstaw i zasad funkcjonowania systemów GHP, GMP i HACCP,
 • posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 ze zm.),
 • pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:

                         a) w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

                         b) w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony  test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby  w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie: 

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • zaświadczenie o odbytym stażu lub praktyce, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy
  na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynaryjny,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • aktualne badania okulistyczne (dotyczy rzeźni, przetwórstwa),
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy
  o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2020 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2600,00 PLN),
 • zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które z dniem 01.01.2020r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2020 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2600,00 PLN),
 • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz
  z rejestracją do ubezpieczeń do ZUS, poświadczające posiadanie konta jako płatnika składek (Firmy) oraz deklarację (formularz ZUS ZUA) o obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

 Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (60% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych), 

 • dla przedsiębiorców korzystających przez 2 lata z przywileju opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach:
  • a) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z rejestracją do ubezpieczeń do ZUS, poświadczające posiadanie konta jako płatnika składek (Firmy) oraz deklarację (formularz ZUS ZUA) o obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też pensja minimalna (30% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, który otwiera pierwszą działalność).

Jednocześnie, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z ww. tytułu, równej co najmniej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto na dany rok kalendarzowy, tj. w 2020 roku kwocie równej 2600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Dla ww. osoby, kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Od tej podstawy przedsiębiorca będzie opłacał również składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie chorobowe (jeśli przystąpi do tego ubezpieczenia, gdyż ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne).

 W tym przypadku, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek osobiście opłacać składkę na FP z ww. tytułu, ustaloną od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek i równej co najmniej minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu brutto na dany rok kalendarzowy tj. w 2020 roku będzie to kwota 2600,00;

 • kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie
 • weterynarii w zakresie pobierania próbek do badań (dla osób pobierających próby
  na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 • kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie  Badawczym w Puławach,
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – Załącznik Nr 1,
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – odpowiednio Załącznik Nr 2
 • oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe – Załącznik nr 3.

 

 Do składanych podań dołącza się załączniki według specyfikacji umieszczonej na formularzu w postaci kopii dokumentu.

 Z obowiązku złożenia kopii dokumentu zwolnione są osoby, które składały w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie określony dokument wymieniony w specyfikacji załączników w latach ubiegłych.

 

 Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację z dopiskiem WYZNACZENIA
-2020 w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, ul. Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno,

 w terminie: do dnia 15 czerwca 2020 r. w godz. 700 – 1500.

 Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

 Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z osobą wyznaczoną stosownej umowy-zlecenie.

 Lista osób, tj. imię, nazwisko i zakres zleconych czynności, których aplikacje zostaną rozpatrzone pozytywnie zostanie opublikowana w Siedzibie Inspektoratu, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, oraz na stronie internetowej w zakładce „wyznaczenia 2020 rok”.

 Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprosi ww. osoby, celem wręczenia decyzji wyznaczających do wykonywania czynności oraz wskaże termin podpisania umów – zleceń.

 Dokumenty osób, które nie zostaną pozytywnie rozpatrzone będą przechowywane w Siedzibie Inspektoratu pod adresem wskazanym powyżej przez okres trzech miesięcy od dnia opublikowania listy osób zakwalifikowanych. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty te będzie można także odbierać w Siedzibie Inspektoratu w godzinach urzędowania.

 Ogłoszenie.pdf

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-13
Data publikacji:2015-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6307