Jesteś tutaj: Start / IODO / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w  Gnieźnie

 

Administrator danych osobowych:

Powiatowy  Lekarz Weterynarii   w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, NIP 784-19-94-014 zwany dalej „ADO”.

 

Współadministratorami danych osobowych są:

 • Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu(adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250,  60-166 Poznań, kontakt e-mail: e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, sekretariat@wiw.poznan.pl, tel: tel. 61 868 93 47 faks. 61 868 45 31)

 

Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Malwiną Marią Szafryną:

 • przez email:  biuro@radcaprawnywagrowiec.pl
 • telefonicznie 728 320 531,
 • listownie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego,  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 30

 

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Inspekcja Weterynaryjna

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077)

 

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149)

 

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 z. poz. 1539)

 

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546)

 

Dobrostan zwierząt

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 266)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134)

 

Kontrola weterynaryjna

 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 424)

 

Pasze

 • Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453)
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) 

 

Produkty lecznicze weterynaryjne

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142)

 

Kontrole w ramach wzajemnej zgodności

 • Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278)

 

oraz

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

 

Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstaw prawnych do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 

Publiczny wykaz rejestrów

 

 • system ADNS (Animal Disease Notification System) - unijny system zgłaszania wystąpienia przypadków chorób zakaźnych zwierząt;
 • baza danych systemu IRZ - baza danych dotyczących oznakowanych zwierząt gospodarskich;
 • system CELAB - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi wyników badań laboratoryjnych prowadzonych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej;
 • system IMI (Internal Market Information System) - unijny system wymiany informacji dotyczących rynku wewnętrznego;
 • system RASFF (Rapid Alert System of Food and Feed) - unijny system powiadamiania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz;
 • system RPPUiŻ (Rejestr Podmiotów Paszowych i Utylizacyjnych) - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów działających na rynku pasz oraz zakładów utylizacyjnych;
 • system IRZGO (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych) - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi zwierząt, gospodarstw (siedzib stad) i statusu epizootycznego gospodarstwa;
 • system TRACES (Trade Control and Expert System) - unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE dotyczących wymiany wewnętrznej, importu i tranzytu z krajów trzecich oraz eksportu do krajów trzecich;
 • system WAHIS (World Animal Health Information System) - światowy system zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt.

 

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Podmiotom współpracującym z ADO w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej.

 

 

Zakres przetwarzanych danych

ADO będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon).

W zależności od podstaw przetwarzania danych, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

 

Cel

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności.

Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej PIW.

Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

 

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.

 

Profilowanie

ADO nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

 

Uprawnienia osób których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

a)      Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

b)      Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne

c)       Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

d)      Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e)      Prawo do przenoszenia danych

f)       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-26
Data publikacji:2018-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:931