Ułatwienia dostępu

Statut

STATUT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W GNIEŹNIE

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
 zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).
§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Gniezno
2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat(y) Gniezno
§ 3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§ 5. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 6. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.
§ 7. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.


Zarządzenie nr 122/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Gnieźnie

Załącznik do zarządzenia Nr 25/11 Głównego Lekarza Weterynarii  z dnia     8 czerwca 2011 r.

Scroll to Top