Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

Ogłoszenie PLW o potrzebach na rok 2020.

 Gniezno 29.05.2020

O G Ł O S Z E N I E

  Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U.2018.1557)

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów

 do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2020 roku

 

Rodzaj zadań oraz zakres czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w zakładzie:

 „JUTAR” Sp. j. Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki 62-272 Łagiewniki Kościelne 3.

 Osoby zainteresowane wykonywaniem w/w zadań z wyznaczenia dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

 

 

 Wymagane jest spełnienie następujących warunków od osób ubiegających się o wyznaczenie: 

                         a) w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

                         b) w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony  test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby  w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie: 

 Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (60% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych), 

 

Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też pensja minimalna (30% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, który otwiera pierwszą działalność).

Jednocześnie, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z ww. tytułu, równej co najmniej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto na dany rok kalendarzowy, tj. w 2020 roku kwocie równej 2600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Dla ww. osoby, kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Od tej podstawy przedsiębiorca będzie opłacał również składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie chorobowe (jeśli przystąpi do tego ubezpieczenia, gdyż ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne).

 W tym przypadku, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek osobiście opłacać składkę na FP z ww. tytułu, ustaloną od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek i równej co najmniej minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu brutto na dany rok kalendarzowy tj. w 2020 roku będzie to kwota 2600,00;

 

 Do składanych podań dołącza się załączniki według specyfikacji umieszczonej na formularzu w postaci kopii dokumentu.

 Z obowiązku złożenia kopii dokumentu zwolnione są osoby, które składały w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie określony dokument wymieniony w specyfikacji załączników w latach ubiegłych.

 

 Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację z dopiskiem WYZNACZENIA
-2020 w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, ul. Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno,

 w terminie: do dnia 15 czerwca 2020 r. w godz. 700 – 1500.

 Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

 Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z osobą wyznaczoną stosownej umowy-zlecenie.

 Lista osób, tj. imię, nazwisko i zakres zleconych czynności, których aplikacje zostaną rozpatrzone pozytywnie zostanie opublikowana w Siedzibie Inspektoratu, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, oraz na stronie internetowej w zakładce „wyznaczenia 2020 rok”.

 Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprosi ww. osoby, celem wręczenia decyzji wyznaczających do wykonywania czynności oraz wskaże termin podpisania umów – zleceń.

 Dokumenty osób, które nie zostaną pozytywnie rozpatrzone będą przechowywane w Siedzibie Inspektoratu pod adresem wskazanym powyżej przez okres trzech miesięcy od dnia opublikowania listy osób zakwalifikowanych. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty te będzie można także odbierać w Siedzibie Inspektoratu w godzinach urzędowania.

 Ogłoszenie.pdf

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-13
Data publikacji:2015-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5921